Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα (Έτος 2021) - Έχει λήξει.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 03/06/2022 και ώρα 23:59:59.

Αποκλειστικά και μόνο για τις προτάσεις που θα έχουν οριστικοποιηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέχρι την ημερομηνία και ώρα αυτή, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων δικαιολογητικών τους μέχρι 24-06-2022 και ώρα 23:59:59, μόνο όμως για τα δικαιολογητικά της παρ. 5.3 με α/α 2, 5, 15 και 16, για την έκδοση των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις μέχρι 03-06-2022.

Έγγραφα, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη /υποβολή τους (π.χ. χάρτες, σχέδια, κ.α.), δύναται να αποστέλλονται στην  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, διεύθυνση: Λ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα και να πρωτοκολλούνται από αυτήν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.  

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
03/06/2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
10/01/2022
Ημερομηνία λήξης: 
06/05/2022