Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Έχει λήξει.

Με την αρ. πρωτ. 1367/05.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΦ414653ΠΓ-Μ2Τ) Απόφαση, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης:

  • έως 27/05/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3444/08-09-2021 απόφαση ένταξης και την αριθ. πρωτ. 5018/30-11-2021 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ καθώς και με τις αποφάσεις ένταξης των Ειδικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και
  •  
  • έως 10/06/2022 για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 924/30-03-2022 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης.
Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
27/05/2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 16 - Συνεργασία
  • Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές - κλιματική αλλαγή
  • Δράση 16.5.2 - Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου για περιβαλλοντικές πρακτικές - κλιματική αλλαγή
Ημερομηνία έναρξης: 
18/01/2022
Ημερομηνία λήξης: 
18/03/2022