Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

ΕΥΔ ΠΑΑ

Η ΕΥΔ ΠΑΑ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες ως εξής:

α) Μονάδα Προγραμματισμού

β) Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

γ) Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ

δ) Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας

ε) Μονάδα Ελέγχων

ζ) Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης.

Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΠΑΑ είναι ο κ. Νικόλαος Μανέτας (2105275083, nmanetas@mou.gr).

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στελέχη της κάθε μονάδας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο της ΕΥΔ ΠΑΑ παρακαλώ πατήστε εδώ

Αθανασοπούλου Αικατερίνη / Προϊσταμένη Μονάδας