Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης της 4ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ (Δράση 11.2.2 )
Έτος δημοσίευσης: 2019
4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 11.2.2 του Μέτρου 11 - Βιολογική Κτηνοτροφία
Έτος δημοσίευσης: 2019
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2019
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
2η πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Ελικώνας- Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ."
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Ελικώνας- Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ."
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για τη Δράση 4.3.4-Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2019 (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»
Έτος δημοσίευσης: 2019