Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Τροποποίηση μελέτης για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης στο Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση των κλιματιστικών στα κτίρια της Λ. Αθηνών 54-56 και 58, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του πληροφοριακού συστήματος του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ».
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑΣ – Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: "Τεχνική υποστήριξη των διαχειριστικών σταδίων των δράσεων ΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένου CLLD/LEADER) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων" στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου: "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του μέτρου 4 και του Υπομέτρου 6.1 του Μέτρου 6", Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η πρόσκληση για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021
2η πρόσκληση για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021