Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2021
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2021
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Μέτρου 20
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α - LEADER / CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης/Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2021
Διαβούλευση της βαθμολογίας για την 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 – Νέοι Αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2021
Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 6.1- Νέοι Αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2021