Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ως ΕΦΔ για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή πρότασης στη Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου- LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2021
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2021
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2021
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Μέτρου 20
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος δημοσίευσης: 2021