Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη στην εφαρμογή Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2020
1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD 2014-2020 της Ο.Τ.Δ. Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου / Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου (ΔΙ.ΣΥ.Ζ)
Έτος δημοσίευσης: 2020
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2020
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση