Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: « Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για την διαμόρφωση των τροποποιήσεων του ΠΑΑ 2014-2022 και του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και των επιπτώσεων αυτών στο χρηματοδοτικό πίνακα και τους δείκτες)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5
Έτος δημοσίευσης: 2023
Δράση 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μετρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση στην EXPOWORK ΜΟΝ. A.E. . για την κατασκευή περιπτέρου
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Εκπόνηση των Περιγραμμάτων Εργασίας των Στελεχών όλων των Μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου στην 12η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Zootechnia 2023
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση για την επιμέλεια και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Διακήρυξη Ανοικτού άνω των ορίων Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΑΑ» και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη εγγειοβελτιωτικών έργων "ΥΔΩΡ 2.0" του ΥΠΑΑΤ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Αποφάσεις Δημοσίων Έργων Άλλων Ταμείων
Έτος δημοσίευσης: 2023