Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ανακοίνωση Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13 έτους 2020
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13 έτους 2020 - 13.2
Έτος δημοσίευσης: 2020
Έγκριση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 – 16.1 Δράση 1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.2-Προστασία ελαιώνα Άμφισσας
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση για υποβολή αιτήματος πληρωμής προς τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση Πράξεων στην Δράση: 1.1.1 του Μέτρου 01: Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών στην υλοποίηση μελετών και έργων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση