Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.4- Ρύπανση Υδάτων
Έτος δημοσίευσης: 2018
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8- Κομφούζιο
Έτος δημοσίευσης: 2018
Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς της Γεωργίας και της Δασοκομίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΥΑ
Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΥΑ
1η τροποποίηση της ΥΑ
2η τροποποίηση της ΥΑ
3η τροποποίηση της ΥΑ
Εγκύκλιος
1η τροποποίηση της Εγκυκλίου
2η τροποποίηση της Εγκυκλίου
3η τροποποίηση της Εγκυκλίου
4η τροποποίηση της Εγκυκλίου
5η τροποποίηση της Εγκυκλίου
6η τροποποίηση της Εγκυκλίου
7η τροποποίηση της Εγκυκλίου
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης τροποποίησης και μεταβίβασης για το έτος εφαρμογής 2020
Εγκύκλιος
1η Τροποποίηση Εγκυκλίου ΕΣΕ
Παράρτημα ΕΣΕ
1η τροποποίηση του Παραρτήματος ΕΣΕ
2η τροποποίηση Εγκυκλίου ΕΣΕ
Παράρτημα ΕΣΕ 2ης τροποποίησης
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για παράταση υποβολής παραστατικών πληρωμής 2018
Εγκύκλιος παράτασης υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών (προενταξιακό στάδιο) 1ης Πρόσκλησης δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών (προενταξιακό στάδιο) 3ης Πρόσκλησης δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
2η ανακοίνωση
1η ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση ανάρτηση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (αρχική έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα ( αρχική έκδοση)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα ( αρχική έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα ( αρχική έκδοση)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)