Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Κρήτης για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.2.1 (Γενετικοί Πόροι)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.2- Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 για έργα με προϋπολογισμό >600.000€ - Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 (2017)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 11 (11.1.1, 11.1.2, 11.2.1και 11.2.2) έτους 2017 - «Βιολογικές καλλιέργειες»
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση