Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Νομικές Υπηρεσίες προς την ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
2η πρόσκληση
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8- Κομφούζιο
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2019 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2019 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2019 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η προσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμβουλευτική υποστήριξη για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2019