Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Δράση 11.1.2 - Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 11.1.1 - Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 11.2 - Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 2 - Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 1 - Δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 1 - Δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 2 - Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 1 - Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 10.1.10 - Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών- ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΚΥΑ