Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΕΔ-ΔΡΑΜΑ» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Νομικές Υπηρεσίες προς την ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
2η πρόσκληση
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2019 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2019 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2019 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019