Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1- Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΚΜ».
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση των δημοσίων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εκχωρουμένων μέτρων/δράσεων 4.3.1, 4.3.4, 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020. 
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ ΑΕ) - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της Πρόσκλησης του Μέτρου 21- Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς (COVID-19)
Έτος δημοσίευσης: 2020