ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ΠΑΑ 2014-2020- Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος

Κατεβάστε το αρχείο

Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Παραδείγματα Συνεργασιών (Μέτρο 16)_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 19 - Τοπική Ανάπτυξη LEADER/Toπικές παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Υπομέτρο 4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο