Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Καραμαγκιώλη Ελένη / Προϊστάμενη Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Θέση: Προϊστάμενη Υπηρεσίας

210 5275 217

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κατσαρού Τερέζα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275136

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κατσιρμά Ανθούλα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275233

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κλεφτογιάννης Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275068

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κοβάνης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275074

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κολοβός Φώτιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275131

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κολοκυθά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Στέλεχος

2105275010

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κολώνης Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275248

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κουρτέσης Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275137

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κουτρέτσης Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275141

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα