Τηλεφωνικός κατάλογος

Καποπούλου Δήμητρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275220

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10685
Καραμαγκιώλη Ελένη / Προϊστάμενη Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Θέση: Προϊστάμενη Υπηρεσίας

210 5275 217

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10671
Κατσαρού Τερέζα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275136

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 331
Κατσιρμά Ανθούλα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275233

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 240
Κλεφτογιάννης Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275068

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 333
Κοβάνης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275074

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 241
Κολοβός Φώτιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275131

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 335
Κολοκυθά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Στέλεχος

2105275010

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 336
Κολώνης Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275248

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 337
Κουρτέσης Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275137

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 338