Ευρωπαϊκά Ταμεία

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί κοινών διατάξεων για το Ευρ. Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρ. Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρ. Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρ. Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΘΤΑ)