Συνεδριάσεις

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΒΟΛΟΣ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Σας  προσκαλούμε στη 4η Συνεδρίαση της Επ. Πα του ΠΑΑ η οποία θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Βόλο.

Σχετικά  αναρτώνται:

Α) Ο ΦΑΚΕΛΟΣ της 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Επ.Πα. του ΠΑΑ όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της συνεδρίασης και ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (αποστολή στην ΕΥΔ έως τις 8 Δεκεμβρίου.2017, e-mail: ebakali@mou.gretzoumaka@mou.gr, φαξ: 210-5275144).

Στον Φάκελο περιέχεται και η αριθ. πρωτ. 3489 /21.11.2017 (ΦΕΚ Β 4113/24-11-2017) σχετικά με την 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της Επ. Παρακολούθησης  του ΠΑΑ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (μόνο σε περίπτωση τροποποίησης).

Στις  11-12-2017 έγινε 2η  ανανέωση του Φακέλου της 4ης Συνεδρίασης της Επ Παρακολούθησης του ΠΑΑ όπου προστέθηκαν για έγκριση τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 11.1.1, 11.1.2,11.2.1 και 11.2.2 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) του ΠΑΑ.

 

Τα παραπάνω έχουν αναρτηθεί και στην  Ηλ. Βιβλιοθήκη του ΔΙΑΥΛΟΥ για το ΠΑΑ (https://ep.espa.gr/paa)

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΧΑΛΚΙΔΑ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

Σας  προσκαλούμε στην 5η Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  22 Ιουνίου 2018 στη  Χαλκίδα.

Ο σχετικός φάκελος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκληση και της ημερήσιας διάταξης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=5dbf1b07990a7637) και στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (https://ep.espa.gr/paa/default.aspx).

Η δήλωση της συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018, στον εξής σύνδεσμο:    https://goo.gl/forms/X1uUfjvvfpOdz9mH3

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.