ΕΦΔ

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ
Αντικείμενο:

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών αναλαμβάνουν, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τα ακόλουθα Υπομέτρα/Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (η αρμοδιότητα υλοποίησης για επενδύσεις έως 2,2 εκατ. €)

Δράση 4.3.2 Έργα Αναδασμών

Δράση 4.3.3 Δασική Οδοποιία

Δράση 4.3.4 Αγροτική Οδοποιία

Υπομέτρο 16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (για συνεργασίες που θα αναπτυχθούν και θα αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες φορέων εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας)

Υπομέτρο 16.4 Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο.

Υπομέτρο 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER/CLLD)

Υπομέτρο 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Υπομέτρο 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD
Αντικείμενο:

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 3206/12-12- 2016 (Β’ 4111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνουν, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4314/2014, στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.