Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΥΕ ΠΑΑ

Η EYE ΠΑΑ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες ως εξής:

α) Μονάδα Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

β) Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

γ) Μονάδα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

δ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης

ε) Μονάδα Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

στ)Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι η κος Δημήτριος Παππάς (2105275218, dpappas@mou.gr)

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στελέχη της κάθε μονάδας

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο της ΕΥΕ ΠΑΑ παρακαλώ πατήστε εδώ

Μερεμέτη Αθανασία / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δανιηλίδης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275012

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275249

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κοβάνης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275074

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσιατούρας Ευθύμιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275210

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παππάς Δημήτριος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

210 5275 218

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα