Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

ΕΥΕ ΠΑΑ

Η EYE ΠΑΑ διαρθρώνεται σε οκτώ (8) μονάδες ως εξής:

α) Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

β) Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

γ) Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

δ) Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

ε) Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

στ) Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης

η) Μονάδα Ελέγχων.

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας είναι η κα. Παναγιώτα Πυριοβολή (2105275201, ppyriovoli@mou.gr).

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στελέχη της κάθε μονάδας

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο της ΕΥΔ ΠΑΑ παρακαλώ πατήστε εδώ

Καποπούλου Δήμητρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275220

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα