Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση που αφορά την παράθεση γεύματος στους συμμετέχοντες στην συνεδρίαση της  11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση που αφορά την τεχνική υποστήριξη, για την διοργάνωση της 11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 3.1, για την Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1-Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών
Έτος δημοσίευσης: 2022
Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα: ΥΑ
Μέτρο 14 - Καλή μεταχείριση των Ζώων
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του ΕΛΓΑ σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο “Local Tour” στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022