Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με τίτλο:«Παροχή Νομικών Υπηρεσιών προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων των Υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ», στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση-συμπλήρωση των υποστηρικτών μελετών, έργων που υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών", στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 –2020
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ AXAIA Α.Α.Ε. OTA - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές
Έτος δημοσίευσης: 2020
Μέτρο 21 (COVID-19)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα: ΥΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό θεμάτων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 –2020
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yπομέτρου 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) Α.Α.Ε - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020