Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 5.1.2
Έτος δημοσίευσης: 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν στις ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 4
Έτος δημοσίευσης: 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά την τεχνική κάλυψη/υποστήριξη, για την διοργάνωση της 1ης ΕΠ. ΠΑ του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027, στο πλαίσιο του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
προσκληση
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΤΧΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2023
Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Ηπείρου
Έτος δημοσίευσης: 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου για την μεταφορά αντικειμένων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου για την μεταφορά αντικειμένων και αλληλογραφίας στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2023