Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μετρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Έτος δημοσίευσης: 2022
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος  Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την υποστήριξη των Μέτρων 4 (Υπομέτρο 4.1) και 6 (Υπομέτρα 6.1 και 6.3) στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την τεχνική κάλυψη/υποστήριξη, για την  διοργάνωση της 12ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Μέτρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Έτος δημοσίευσης: 2022
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Ηπείρου
Έτος δημοσίευσης: 2022
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «iFlavours ‐ Ανάδειξη τοπικών ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων ψηφιακά» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.5 (Όλη η Επικράτεια)
Έτος δημοσίευσης: 2022