Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη Συνεργατισμού» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 2.1-Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση της 3ης πρόσκλησης του Yπομέτρου 6.1 και του Yπομέτρου 4.1.2» στην Περιφ. Κρήτης του Μ 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών, μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.4-Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα (Δέσμευση Γ)
Έτος δημοσίευσης: 2022
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.4-Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β)
Έτος δημοσίευσης: 2022
5η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Έτος δημοσίευσης: 2022
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Αττικής
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2022