Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα: ΥΑ
Μέτρο 14 - Καλή μεταχείριση των Ζώων
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του ΕΛΓΑ σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο “Local Tour” στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ
Έτος δημοσίευσης: 2022
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ
Έτος δημοσίευσης: 2022
Δράση 5.1.2 Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα: Υπουργική Απόφαση
Δράση 5.1.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο
Έτος δημοσίευσης: 2022