Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα (Έτος 2021)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Έτος 2021)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) για την ανάθεση υπηρεσιών με θέμα: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων Μέτρων-Υπομέτρων του ΠΑΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριακών συστημάτων του ΠΑΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 – 2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την τεχνική υποστήριξη, για την διοργάνωση της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξη/υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για τα 30 χρόνια LEADER στην Αμφίκλεια, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την ΚΑΠ στην Πάτρα και στην Ρόδο, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 4ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Απόφαση ένταξης