Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου: "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του μέτρου 4 και του Υπομέτρου 6.1 του Μέτρου 6", Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η πρόσκληση για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021
2η πρόσκληση για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021
Αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 3.1 (Δράση 3.1.1) -Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ως ΕΦΔ για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή πρότασης στη Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου- LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2021
Έτος δημοσίευσης: 2021