Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
Απόφαση ένταξης/Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού έλεγχου της 2ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1- Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΚΜ».
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση των δημοσίων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εκχωρουμένων μέτρων/δράσεων 4.3.1, 4.3.4, 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020. 
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση