Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές
Έτος δημοσίευσης: 2020
Μέτρο 21 (COVID-19)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα: ΥΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό θεμάτων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 –2020
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yπομέτρου 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) Α.Α.Ε - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Α.Ε. ΟΤΑ - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Ελικώνας-Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ. - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) Α.Α.Ε.- (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2020