Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση για την SWOT Ανάλυση και την ιεράρχηση των αναγκών του ΣΣ της ΚΓΠ 2021-2027