Εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2021/2117 σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 και Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2021/2116 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ)
Προτάσεις Κανονισμών
PDF icon Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων-στήριξη στρατηγικών σχεδίων χρηματοδοτούμενα από ΕΓΤΕ/ΕΓΤΑΑ-COM/2018/392/final
PDF icon Παραρτήματα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/392/final, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων
PDF icon Παράρτημα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/393/final, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ
PDF icon Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ-COM/2018/393/final
PDF icon Πρόταση για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ κ.α.-COM/2018/375/final
PDF icon Παράρτημα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/375/final, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ κ.α.
PDF icon Πρόταση Κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027-COM/2018/322/final
PDF icon Παράρτημα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/322/final, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου περιόδου 2021-2027