Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Επιδόσεων ΚΑΠ 2023-2027

Τι είναι το PMEF

Το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Απόδοσης (Performance Monitoring and Evaluation Framework – PMEF) 2023-2027, αποτελεί το κοινό πλαίσιο που θέτει η Επιτροπή, για την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων υλοποίησης των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ 2023-2027, των κρατών μελών της ΕΕ.

Αποτελεί την κοινή βάση, για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ καθώς και για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ με βάση τα παρακάτω έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης:

  • αποτελεσματικότητα
  • αποδοτικότητα
  • συνοχή
  • συνάφεια
  • προστιθέμενη αξία της ΕΕ και
  • επιπτώσεις.

 

Δείκτες

Το PMEF μετατοπίζει την εστίαση της πολιτικής από τη συμμόρφωση προς τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Αυτό το νέο μοντέλο υλοποίησης βάσει επιδόσεων χρησιμοποιεί ένα σύνολο κοινών δεικτών επιδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τρία (3) είδη δεικτών

  • δείκτες εκροών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ΚΑΠ·
  • δείκτες αποτελεσμάτων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης ως προς την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων·
  • δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων πολιτικής σε σχέση με τους στόχους της ΚΑΠ.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_el

 

Θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο PMEF, περιλαμβάνει τους παρακάτω κανονισμούς:

       Οδηγός της Επιτροπής για τον υπολογισμό δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων