Μέτρο 3 – Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Το Μέτρο 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Στo πλαίσιο του Μέτρου 3 προβλέπονται τα ακόλουθα υπομέτρα:

 

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Το Υπομέτρο  3.1 αποσκοπεί:

•      Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.

•      Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.

•      Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

 

Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Το Υπομέτρο 3.2 αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.