Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

 

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλουν στη λήψη σωστών αποφάσεων από τους γεωργούς και κυρίως τους νέους γεωργούς για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Μέσω του Μέτρου 2 ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής.

 

Οι στόχοι του Μέτρου εξυπηρετούνται μέσω των δύο Υπομέτρων, ως εξής:

Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων, για την εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της γνώσης και της ικανότητάς τους να παρέχουν ορθές και αποτελεσματικές συμβουλές.

 

 

Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.