Δράση 4.3.2 – Έργα Αναδασμών

 

Στόχος της Δράσης είναι η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας με την παράλληλη κατασκευή στοιχειωδών παράλληλων έργων (οδοποιία, αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν λειτουργικό το νέο κτηματικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος.

Η δράση αφορά σε:

- Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα παράλληλα έργα αυτών.

- Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών.

 

Δικαιούχοι

Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης του αναδασμού και των μικρών παράλληλων έργων αυτού και που, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και εφαρμογή των σχετικών πράξεων.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

Η σχετική επένδυση υποδομής:

- Είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Αναδασμού της Περιφέρειας, που αφορά.

- Το έργο θα πρέπει να αφορά σε:

Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα παράλληλα έργα αυτών,

Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών.

- Είναι συμβατή με τα οριζόμενα στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

 

Κριτήρια Επιλογής 

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που αφορούν:

Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών.

Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη αναδασμού.

Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 15Ha για την καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς τους.

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν:

Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις Δασικών Υπηρεσιών, Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις Υδάτων κ.α.)

 

Ποσοστό στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

- Μελέτες απαραίτητες για τη διενέργεια των αναδασμών ή των στοιχειωδών παράλληλων έργων αυτών όπως: μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη αναδασμού, μελέτη παράλληλων έργων αναδασμού (βάσει του άρθρου 45§2γ του Καν. 1305/2013).

- Δαπάνες, που αφορούν την κατασκευή των συνοδών αποστραγγιστικών έργων και του απαραίτητου αγροτικού δικτύου, όπως: κατασκευή τάφρων άρδευσης ή αποστράγγισης των τεμαχίων, μικρών τεχνικών έργων (οχετών, μικρών σωληνωτών, κ.λπ.) καθώς και οδών πρόσβασης στα νέα τεμάχια που θα δημιουργηθούν.

- Δαπάνες αρχαιολογίας (δαπάνες επιστασίας από Υπηρεσία Αρχαιολογίας) και μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (μετατόπιση στύλων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.).

- Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή αποζημιώσεων στις εκτάσεις που θίγονται από τα έργα.

 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.