Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

 

Στο υπομέτρο εντάσσονται οι εξής παρεμβάσεις:

- Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών όπως ευκολίες οπισθόζευξης και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική τεχνολογία ή συνδυασμός τεχνολογιών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή,

- Αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής,

- Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου) με πιθανή αξιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης) ή άλλων υφιστάμενων υποδομών (π.χ. οπτικές ίνες /FTTx, darkfibre, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα),

- Δημιουργία σημείων φιλοξενίας υποδομών τρίτων παρόχων.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν αφορούν την διάθεση υπηρεσιών σε μορφή χονδρικής.

 

Δικαιούχοι 

Φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών όπως Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (αναφέροντας ενδεικτικά τη Κεντρική Διοίκηση - Υπουργεία) ή άλλοι φορείς που εποπτεύονται από τους Φορείς του Δημοσίου και τους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο - αρμοδιότητα.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

- Τα έργα αφορούν αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 22 Νομοί (NUTS 3) έτσι όπως καταγράφονται στο σχετικό Πίνακα στο Πεδίο Περιγραφής του Μέτρου (General description of the measure) ως «Κυρίαρχα Αγροτικές ορεινές ή /και νησιωτικές περιοχές».

- Στους παραπάνω αναφερόμενους Νομούς, επιλέξιμοι είναι «λευκοί NGA» οικισμοί, οι οποίοι έχουν προκύψει ύστερα από σχετική λεπτομερή χαρτογράφηση και ανάλυση της κάλυψης σε συνδυασμό με διενέργεια διαβούλευσης (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 2013/C 25/01). Δεν είναι επιλέξιμοι οικισμοί (σε επίπεδο τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων) με πληθυσμό πάνω από 15.000 κάτοικοι ή αυτοί που προβλέπεται να καλυφθούν από το υλοποιούμενο έργο RURAL BROADBAND.

- Θα πρέπει να τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση στις ευρυζωνικές υποδομές (όπως τεχνολογική ουδετερότητα, χρήση υφιστάμενων δικτύων, διενέργεια διαβούλευσης, μη ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος, τήρηση διαδικασιών «μεγάλου έργου» κλπ).

- Θα πρέπει να εκπληρώνονται οι εξής όροι:

α) τυπική πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης (όπως εντός επιλέξιμης περιόδου και ορίου προϋπολογισμού και επιλεξιμότητας δικαιούχων, τήρηση της αρχής της μη διπλής χρηματοδότησης),

β) πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της ρεαλιστικότητας του πλαισίου υλοποίησης αυτής,

γ) συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και τήρηση οριζοντίων αρχών (βλ. ισότητα, αειφορία, προσβασιμότητα),

δ) τήρηση όρων ως προς την σκοπιμότητα (όπως αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση παρέμβασης),

ε) ωριμότητας πρότασης (ως προς προπαρασκευαστικές ή άλλες ενέργειες),

στ) ύπαρξη σχετικής ικανότητας (όπως επιχειρησιακή, διοικητική) του υποψηφίου δικαιούχου.

 

Κριτήρια Επιλογής 

Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:

- Βαθμός τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.

- Συνεισφορά – συμβατότητα σε άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη, συμπεριλαμβανόμενης της μόχλευσης των πόρων.

 

Ποσοστό στήριξης 

Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης και προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση που οι συνολικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 70 εκατ. ευρώ ανά έργο·( βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, Άρθρο 4). Το ποσοστό στήριξης των έργων θα καθοριστεί στην προκήρυξη.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

- η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,

- η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,

- η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. εφαρμογές ΤΠΕ για την ανάπτυξη ή τη διαχείριση ευρυζωνικής υποδομής,

- άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων),

- δαπάνες σχετικές με μακροχρόνια μίσθωση υποδομών για την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων χρήσης (IRU),

- δαπάνες παροχής υπηρεσιών «Ανεξάρτητων Ελεγκτών» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (στην περίπτωση υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ).

 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:

- η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,

- λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,

- η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και συναφούς εξοπλισμού όταν δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής,

- ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),

άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014

 

Περιφέρεια:
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

  • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Περίοδος Υποβολής: 01/11/2020 - 31/12/2020

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς