Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

 

Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπομέτρο εστιάζει σε:

- αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους.

- κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

- κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης.

 

Δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

1. Δημόσιες Υπηρεσίες

α. Δασικές Υπηρεσίες

β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους

γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους

2. Ιδιώτες - Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής 

- Η στήριξη στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα παρέχεται μόνο μετά από αναγνώριση από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες ότι επήλθε το προαναφερόμενο συμβάν και ότι οι σχετικές με αυτό ζημιές έχουν προκαλέσει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού (υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης κ.λ.π.). Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

- Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών των Δασικών Υπηρεσιών

- Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας

- Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.

- Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος λαμβάνει πληρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.

- Για την υλοποίηση απαιτείται αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος της παρέμβασης.

 

Κριτήρια Επιλογής 

Αρχές για τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής είναι οι εξής:

- Η δράση αφορά την αποκατάσταση καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου NATURA2000.

- Η δράση αφορά σε περιοχή που συμβάλει στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012).

 

Ποσοστό στήριξης 

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 είναι:

- Απομάκρυνση καμένων κορμών

- Δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού. Συμπεριλαμβάνονται και οι περιφράξεις.

- Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

- Δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών όπως υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.

- Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αναφορικά με την Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Σχετικά αρχεία: 
Απόφαση ένταξης/ Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/05/2021
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ