Συνάντηση εργασίας σχετικά με το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην Αθήνα, συνάντηση εργασίας σχετικά με το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών, στελέχη του Οργανισμού Πληρωμών του ΠΑΑ (ΟΠΕΚΕΠΕ), στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ – ΕΥΕ), καθώς και η κα Inge Van Oost, στέλεχος της Μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των θεμάτων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (ΕΣΚ-Γεωργίας), στην πορεία υλοποίησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις προοπτικές που διαφαίνονται για την ΕΣΚ-Γεωργίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, και αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 16 καθώς και τυχόν θέματα που αφορούν στην επικείμενη πρόσκληση και στην εφαρμογή του Μέτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Ημερομηνία έναρξης: 
02/03/2018
Ημερομηνία λήξης: 
02/03/2018