Δράση: 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

 

Μέσω της Δράσης 4.3.1 θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν: βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,  χρήση ανακυκλωμένου  νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Με τα  έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

 

Δικαιούχοι 

- η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

- η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης(Α΄ ή Β΄ βαθμού) η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

Τήρηση όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 46 του Καν.(ΕΕ)1305/2013.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με την πρόσκληση.

 

Κριτήρια Επιλογής

Βαθμός περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Οικονομική ευστάθεια των έργων.

Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης.

Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την άμεση εφαρμογή των επενδύσεων.

Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία.

 

Ποσοστό στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), κ.λπ.) των έργων. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.

 

 

Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 01/06/2020 - 28/08/2020

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς
Περιφέρεια:
 • ΑΤΤΙΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 20/06/2019 - 05/07/2019

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΑΤΤΙΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 14/12/2018 - 15/02/2019

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 10/02/2019 - 30/06/2019

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/10/2018 - 21/12/2018

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Περίοδος Υποβολής: 15/07/2019 - 31/12/2019

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 15/01/2019 - 15/04/2019

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης/Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/04/2021
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Απόφαση Ένταξης/Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
06/10/2022
Περιφέρεια:
 • ΗΠΕΙΡΟΣ
Απόφαση ένταξης/Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού έλεγχου της 2ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/08/2021
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
21/07/2020
Περιφέρεια:
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/03/2020
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/01/2021
Περιφέρεια:
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/02/2020
Περιφέρεια:
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Περιφέρεια:
 • ΚΡΗΤΗ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα
Περιφέρεια:
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Σχετικά αρχεία: