Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Η Δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια με στόχο τη μείωση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες και τη μείωση της επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας.

Δικαιούχοι: φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Όροι Επιλεξιμότητας: Τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, και ειδικότερα οι δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.

Ποσά και ποσοστά στήριξης: Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση ανέρχεται σε 210€/ εκτάριο/ έτος.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.7- Ζιζάνια/Ορυζώνες
Εγκύκλιος Τροποποιήσεων- Μεταβιβάσεων- Απένταξης για τη Δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες»
Εγκύκλιος Αξιολόγησης Ενδικοφανών Προσφυγών της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.7
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 06/07/2018 - 22/06/2018

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς