Δράση 2 - Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

 

Η Ε.Ο. έχει συσταθεί και καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με διάρκεια έως 3 έτη.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

- περιγραφή του προτεινόμενου έργου και των μελών της Ε.Ο.

- το πλάνο εργασίας για κάθε μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας

- περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου

- περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων

- τον συνολικό Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο.

- συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής επένδυσης (εάν υφίσταται).

 

Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% (εκτός από τις δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης) και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι :

- Τοπικό επίπεδο: 145.000 €

- Διατοπικό επίπεδο: 295.000 €

- Διακρατικό επίπεδο: 445.000 € 

 

Εγκύκλιος Τροποποιήσεων πράξεων

1η τροποποίηση εγκυκλίου τροποποιήσεων πράξεων για τη Δράση 2 του Μέτρου 16

Εγκύκλιος διαδικασίας τροποποίησης πράξεων για τη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 18/01/2022 - 27/05/2022

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
01/08/2023
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Πελλοπονήσου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/04/2023
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
20/12/2022
Περιφέρεια:
  • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/12/2022
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Κρήτης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
05/12/2022
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Ηπείρου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
22/12/2022
Περιφέρεια:
  • ΗΠΕΙΡΟΣ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
14/12/2022
Περιφέρεια:
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
29/11/2022
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ