Δράση 1 - Δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού

 

Τα σχήματα συνεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζουν:

- την ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων κατά τη διακίνησή τους

- ότι μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης.

 

Για την οργάνωση και συντονισμό των συνεργασιών επιλέξιμες δαπάνες είναι:

- μελέτες

- επιχειρηματικά σχέδια

- εμψύχωση

- δαπάνες για την εξεύρεση εταίρων και τη δικτύωση τους

- λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας και το συντονισμό της,

 

Το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμες δαπάνες είναι:

- το άμεσο κόστος (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα, λογισμικό για ηλεκτρονικό εμπόριο

- δαπάνες ενεργειών προώθησης

 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάση του κανόνα de minimis.