Δράση 2 - Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 

Η Ε.Ο. έχει συσταθεί και καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με διάρκεια  έως 3 έτη.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

- περιγραφή του προτεινόμενου έργου και των μελών της Ε.Ο.

- το πλάνο εργασίας για κάθε μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας

- περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου 

- περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων

- τον συνολικό Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο.

 

Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι :

- Τοπικό επίπεδο: 145.000 €

- Διατοπικό επίπεδο: 295.000 € 

 

Εγκύκλιος Τροποποιήσεων πράξεων

1η τροποποίηση εγκυκλίου τροποποιήσεων πράξεων για τη Δράση 2 του Μέτρου 16

Εγκύκλιος διαδικασίας τροποποίησης πράξεων για τη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 18/01/2022 - 27/05/2022

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.5 (Όλη η Επικράτεια)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
14/02/2024
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ