Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Το Υπομέτρο αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για το Τομέα της Γεωργίας (συμπερ. της Κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου NATURA 2000  & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης (Πίν. Μ07-01 του ΠΑΑ 2014-2020).

    Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων και γεωργικών πρακτικών που προωθούν τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας- ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ & 2009/147/ΕΚ -  καθώς και την αειφόρα διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων.

   Προβλέπεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών. Στην εκπόνηση των θεματικών σχεδίων θα συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς  για την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων.

Δικαιούχοι :Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.

Όροι Επιλεξιμότητας

 • Η κάθε μελέτη Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για το Τομέα της Γεωργίας θα αφορά μία Χωρική Ενότητα/Ομάδα  καλύπτοντας το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών που την απαρτίζουν, σύμφωνα με τον πίνακα 7.1. του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
 • Τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και της ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 (αρ. πρωτ. 152950/23.10.2015),  όπως ισχύουν.
 • Μη διπλή χρηματοδότηση.
 • Ως μέγιστη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανά Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης, το ΠΑΑ 2014-2020 ορίζει το ποσό των 90.000 ευρώ, εκ των οποίων οι δαπάνες για δημοσιότητα και διαβούλευση μπορούν να ανέλθουν έως 15%.

Κριτήρια Επιλογής

 • Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση  με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων.
 • Συνεισφορά - συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,
 • Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης.

Ποσοστό στήριξης

 • Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και καταβάλλεται κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίησή τους (φυσικό &  οικονομικό αντικείμενο).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

 • κατάρτισης μελετών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας των στοιχείων της, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων.
 • δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, οργάνωσης και υλοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης.

Μη επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

 • επενδυτικές δαπάνες και συναφείς γενικές δαπάνες.
 • λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων.
 • ο Φ.Π.Α. που είναι ανακτήσιμος βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ:

Το άρθρο 20 του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑA).

Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 2016)) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ:

                 ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

H Οδηγία 2009/128/ΕΚ για τις Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτο-προστατευτικά προϊόντα.

Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (Ε.Ε. αριθ. L103) όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

H Εκτελεστική Απόφαση με αρ. 2011/484/ΕΕ όσον αφορά το έντυπο παροχής πληροφοριών για τους τόπους Natura 2000.

                ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Ν. 3937/2011 για τη «Διατήρηση της βιοποικιλότητας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Ο Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».

Η Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 37338/1807/Ε103/01.9.2010 (ΦΕΚ /Β΄/1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ», όπως ισχύει.

Η ΥΑ με αρ. 33318/3028 (ΦΕΚ/Β’/1289/28.12.1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως ισχύει.

Η Υ.Α 40332 /26.08.2014 «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας» (ΦΕΚ Β’ 2383).

Η Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-07-13 (ΦΕΚ Β' 1833) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 6669/79087/15.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1791) και ισχύει.

Η Υ.Α. με αρ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ Β’/1468) «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» όπως ισχύει.

H Υ.Α. με αρ. 104/7056/21.01.2015 για τις «Ελάχιστες απαιτήσεις και την ελάχιστη δραστηριότητα», όπως ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Νόμος 3937/2011 - «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
ΕΑΑΔΗΣΥ / Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
Νόμος 4519/2018 - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/08/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 7.1
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/12/2020
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 7.1

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»