4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΒΟΛΟΣ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

 

Ο φάκελος της 4ης Συνεδρίασης της Επ.Πα. του ΠΑΑ όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της συνεδρίασης και ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (αποστολή στην ΕΥΔ έως τις 8 Δεκεμβρίου.2017, e-mail: ebakali@mou.gretzoumaka@mou.gr, φαξ: 210-5275144).

Στον Φάκελο περιέχεται και η αριθ. πρωτ. 3489 /21.11.2017 (ΦΕΚ Β 4113/24-11-2017) σχετικά με την 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της Επ. Παρακολούθησης  του ΠΑΑ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (μόνο σε περίπτωση τροποποίησης).

Στις  11-12-2017 έγινε 2η  ανανέωση του Φακέλου της 4ης Συνεδρίασης της Επ Παρακολούθησης του ΠΑΑ όπου προστέθηκαν για έγκριση τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 11.1.1, 11.1.2,11.2.1 και 11.2.2 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) του ΠΑΑ.

 

Τα παραπάνω έχουν αναρτηθεί και στην  Ηλ. Βιβλιοθήκη του ΔΙΑΥΛΟΥ για το ΠΑΑ (https://ep.espa.gr/paa)

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.

 

 

Ημερομηνία έναρξης: 
15/12/2017