Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

 

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Δικαιούχοι

Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών ή κοινοπραξίες αυτών

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

Προσωπικό των φορέων πιστοποιημένο από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων), με ελάχιστη συμβουλευτική εμπειρία 6 μηνών και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό των φορέων.

 

Κριτήρια Επιλογής

Αρχές κριτηρίων:

α) μεθοδολογία προσέγγισης της ομάδας στόχου,

β) εξειδίκευση του προσωπικού των εν δυνάμει παρόχων,

γ) αποδοτική χρήση των πόρων και  αποτελεσματική εφαρμογή.

 

Ποσοστό στήριξης

 100%

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σχετικές με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών.

 

Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.