Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων

 

Παρέχεται στήριξη σε φορείς επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων για:

- βασική επιμόρφωση στα πεδία των παρεχόμενων συμβουλών του υπομέτρου 2.1

- συνεχιζόμενη επιμόρφωση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Το υπομέτρο θα εφαρμοστεί για την επιμόρφωση των συμβούλων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του υπομέτρου 2.1.

 

Δικαιούχοι

Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς παροχής επιμόρφωσης ή κοινοπραξίες αυτών

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων ή/και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επαρκές σε πλήθος και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλη κτηριακή υποδομή και εξοπλισμός.

 

Κριτήρια Επιλογής

- μεθοδολογική προσέγγιση και μέσα για την υλοποίηση του έργου

- περιγραφή εργασιών και προσδιορισμός παραδοτέων

- ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών.

 

Ποσοστό στήριξης

έως 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων,

στο 60% στην περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων και

στο 70% στην περίπτωση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σχετικές με το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης της επιμόρφωσης των συμβούλων.

 

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.