Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και παρακολούθησης των πράξεων του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
12/10/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας του υπο-Μέτρου 19.3 του ΠΑΑ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
21/09/2023
Κατηγορία:
Προυπολογισμός:
30000.00€
Σύμβουλος υποστήριξης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2022 και της παρέμβασης Π3-77-4.1 του ΣΣ ΚΑΠ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
21/09/2023
Κατηγορία:
Προυπολογισμός:
30000.00€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Τεχνικό Σύμβουλο υποστήριξης της Εφαρμογής των Μέτρων 4.3.1, 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και των παρεμβάσεων Π3-73-1.1, Π3-73-1.2 και Π3-73-1.4 του ΣΣ ΚΑΠ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
20/09/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
«Μελέτη για το λειτουργικό και οικονομικό μετασχηματισμό του ΕΛ.Γ.Α για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου της ΚΑΠ 2023-2027 σε νέες ζημιογόνες αιτίες»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
09/08/2023
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
30000.00€
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών » και του υπομέτρου 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος », του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η πρόσκληση είναι στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α : 191658
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
05/07/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60.00€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 / 16.1 - 16.5 και Μέτρου 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ».
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
28/06/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Αναπροσαρμογή και Επικαιροποίηση της Βάσης κοστολογικών δεδομένων του μηχανολογικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΣΣ ΚΑΠ».
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
26/06/2023
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
30000.00€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μελέτη για την εκτίμηση της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις αροτραίες καλλιέργειες για τη σύνταξη νέας παρέμβασης στο ΣΣ ΚΑΠ στο πλαίσιο του άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
31/05/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
150000.00€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Σύμβουλος υποστήριξης για την προετοιμασία και εφαρμογή των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων της νέας ΚΑΠ».
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
24/05/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: