Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: « Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για την διαμόρφωση των τροποποιήσεων του ΠΑΑ 2014-2022 και του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και των επιπτώσεων αυτών στο χρηματοδοτικό πίνακα και τους δείκτες)
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
29/03/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση στην EXPOWORK ΜΟΝ. A.E. . για την κατασκευή περιπτέρου
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
13/03/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
11950.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Εκπόνηση των Περιγραμμάτων Εργασίας των Στελεχών όλων των Μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
21/03/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου στην 12η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Zootechnia 2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
26/01/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση για την επιμέλεια και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
20/01/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
25500.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν στις ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 4
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
07/02/2023
Κατηγορία:
Προυπολογισμός:
54371.52€
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά την τεχνική κάλυψη/υποστήριξη, για την διοργάνωση της 1ης ΕΠ. ΠΑ του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027, στο πλαίσιο του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
26/01/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
12000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου για την μεταφορά αντικειμένων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά αντικειμένων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
16/01/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
10000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου για την μεταφορά αντικειμένων και αλληλογραφίας στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά αντικειμένων και αλληλογραφίας, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
16/01/2023
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
10000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος  Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την υποστήριξη των Μέτρων 4 (Υπομέτρο 4.1) και 6 (Υπομέτρα 6.1 και 6.3) στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος  Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την υποστήριξη των Μέτρων 4 (Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, Υπομέτρο 4.1)  και 6 (Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, Υπομέτρα 6.1 και 6.3) της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
19/12/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: