Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
27/04/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη αξιολόγησης και τεκμηρίωσης για νέες φυτεύσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
05/04/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
59400.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών ανάλυσης και κατάρτισης λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των Πληροφοριακών Συστημάτων που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2021-2027»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών ανάλυσης και κατάρτισης λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των Πληροφοριακών Συστημάτων που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2021-2027» στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/04/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
40000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1- Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΚΜ».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΚΜ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
12/01/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
59920.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση των δημοσίων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εκχωρουμένων μέτρων/δράσεων 4.3.1, 4.3.4, 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/01/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
40000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Διεξαγωγή ολοκληρωμένης ερευνητικής διαδικασίας: Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτικού κόσμου για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον των αγροτικών περιοχών» στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/12/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
25000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την επίσπευση της διαδικασίας απόδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου: έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την επίσπευση της διαδικασίας απόδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου: έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας», στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
03/12/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με τίτλο:«Παροχή Νομικών Υπηρεσιών προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων των Υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ», στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με τίτλο:«Παροχή Νομικών Υπηρεσιών προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων των Υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ», στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 –2020.

Αντικείμενο του Έργου είναι η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ μέσω της παροχής νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των Έργων των Υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της εκχωρούνται καθώς και τις υποχρεώσεις που της ανατίθενται με τη με αρ. πρωτ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ. 

Ημερ. λήξης πρόσκλησης: Δευτέρα, 23/11/2020 και ώρα 11.00

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
23/11/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση-συμπλήρωση των υποστηρικτών μελετών, έργων που υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών", στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 –2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
17/11/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό θεμάτων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 –2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
06/11/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
50000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: 
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών_2021