Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ", στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
16/11/2018
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
25000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
08/11/2018
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
4800.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΠΣΚΕ-ΟΠΣΑΑ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
07/11/2018
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER/CLLD 2014-2020», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
29/10/2018
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
12000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Μ01 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
30/10/2018
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΦΩΝ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
05/10/2018
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
15000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2019», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
16/10/2018
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
45000.00€
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ 2014-2020 στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών C02 με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος» του Μέτρου 20 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
16/10/2018
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
16/10/2018
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
40000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
24/08/2018
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: